Reglement Erelidmaatschap

Binnen (en soms buiten) onze vereniging zijn er mensen die een opmerkelijke bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van TIOL. Mensen die tomeloze energie voor het besturen, het organiseren en meewerken aan activiteiten, koppelen aan verbeteringen in de vereniging of het image van het tennis in het algemeen. Mensen die gezien worden als boegbeeld en ambassadeur van de vereniging. Om deze langdurige inzet voor TIOL navenant te kunnen waarderen en belonen kent TIOL de mogelijkheid om ereleden te benoemen. Voor het benoemen van ereleden heeft het bestuur het volgende reglement vastgesteld.

Reglement Erelidmaatschap

Artikel 1: Doel Het erelidmaatschap van TIOL is een eerbetoon aan een persoon en is voorbehouden aan diegenen die gedurende langere periode een significante bijdrage geleverd hebben en zo mogelijk zullen blijven leveren voor onze vereniging en/of de doelstellingen van de vereniging. Artikel 2: Procedure

  1. Ieder lid kan een kandidaat voordragen voor het erelidmaatschap.
  2. De voordracht geschiedt schriftelijk per brief aan de voorzitter van TIOL. In de voordracht moet de motivatie en onderbouwing daarvan zijn opgenomen.
  3. Na ontvangst van de voordracht wordt door het bestuur een ad-hoc Comité van Voordracht (CvV) ingesteld welke de voorgedragen persoon toetst aan de criteria. De voorzitter maakt de namen van de voordrager en van de kandidaat uitsluitend bekend aan het CvV.
  4. Bij een negatief advies van het CvV wordt de voordracht afgewezen en de voorzitter van TIOL meldt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de voordrager.
  5. Bij positieve inschatting draagt het Comité van Voordracht de kandidaat voor bij het Bestuur van TIOL.
  6. Het Bestuur neemt een finaal besluit over de kandidatuur. Hierbij wordt vooral bekeken of er andere redenen dan de criteria zijn om de kandidatuur af te wijzen. Het besluit wordt vermeld in de notulen van de bestuursvergadering.
  7. Bij een positief besluit stelt het bestuur in de eerstvolgende algemene vergadering aan de leden voor om de kandidaat te benoemen tot erelid van TIOL. Dit voorstel moet met algemene stemmen worden aangenomen, anders is het voorstel verworpen.
  8. Per 5 jaar zal maximaal één erelidmaatschap toegekend worden.

Artikel 3: Comité van Voordracht (CvV) 1. Het (ad-hoc) Comité van Voordracht bestaat uit drie leden van de vereniging die al minimaal 5 jaar lid zijn van de vereniging. 2. Het Bestuur van TIOL benoemt de leden van het CvV. Artikel 4: Criteria erelidmaatschap 1. De kandidaat is minimaal 20 jaar lid (geweest) van TIOL. 2. De kandidaat heeft over een langere periode (minstens 15 jaar) onbezoldigd een significante bijdrage geleverd aan de vereniging in het bestuur, commissies of anderszins. 3. De kandidaat wordt breed gezien als een symbool en heeft een voorbeeldfunctie binnen TIOL. 4. De verwachting is dat de kandidaat deze symbool- en voorbeeldfunctie nog enige tijd zal blijven inzetten voor de vereniging. 5. De kandidaat hoeft niet noodzakelijkerwijs lid te zijn van TIOL ten tijde van de voordracht. 6. Zittende bestuursleden kunnen niet worden voorgedragen. Artikel 5: Overige bepalingen 1. Het erelid is vanaf het kalenderjaar volgend op de toekenning gratis lid van de vereniging tot opzegging, vervallen of intrekking (ere-)lidmaatschap. 2. Het erelidmaatschap kan enkel ingetrokken worden onder dezelfde statutaire bepalingen als die gelden voor intrekking van het lidmaatschap van de vereniging.

Geldigheid van het reglement

Bovenstaand reglement ereleden is vastgesteld op 27 mei 2013. Omdat het een bestuursreglement betreft kan het op ieder moment door het bestuur in een bestuursvergadering worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden opgenomen in de notulen van de bestuursvergdering. Tijdens een lopende procedure voor de nominatie van een erelid worden geen wijzigingen aangebracht.

Toelichting

In artikel 2 lid 7 wordt gesteld dat het voorstel met algemene stemmen moet worden aangenomen. Ieder lid kan de benoeming tot erelid dus tegenhouden. Deze wel heel strenge voorwaarde is opgenomen omdat de statuten van TIOL dit eisen. In artikel 4 lid 6 staat dat zittende bestuursleden niet voorgedragen kunnen worden. Hiermee wordt bedoeld dat zittende bestuursleden niet door het bestuur in een algemene vergadering voorgedragen kunnen worden als erelid conform artikel 2 lid 7. Het is dus wel mogelijk dat in een algemene vergadering bij bijvoorbeeld agendapunt 10: “bestuursverkizing” een bestuurslid aftreedt en vervolgens bij een later agendapount wordt voorgedragen als erelid.